Inžiniering & projektový manažment
construction services

Projekčná činnosť, inžiniering a projektový manažment

Popis

Projekčná a konzultačná činnosť

Komplexné spracovanie projektovej dokumentácie v oblasti pozemných stavieb (priemyselných, administratívnych a bytových) a výrobných technológií priemyselných stavieb, vrátane predprojektovej prípravy, pozostávajúcej z analýzy skutkového stavu, vypracovania štúdie, projektovej dokumentácie, štúdie dopadu na životné prostredie a ostatných podkladov potrebných pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a integrované povolenie.

Projektovanie novostavieb

 • spracovanie štúdie ako podkladu pre investičný zámer
 • zabezpečenie spracovania štúdie dopadov na životné prostredie
 • projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
 • projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia
 • realizačná projektová dokumentácia
 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Projektovanie výrobných technologických zariadení

 • analýza skutkového stavu
 • spracovanie štúdie ako podkladu pre investičný zámer
 • projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
 • projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia /integrovaného povolenia
 • vypracovanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia /integrovaného povolenia
 • realizačná projektová dokumentácia
 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Projektovanie rekonštrukcií, renovácií, opráv a rozšírení existujúcich stavieb

 • analýza skutkového stavu
 • spracovanie štúdie s variantnými riešeniami ako podkladu pre investičný zámer
 • projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
 • projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia
 • realizačná projektová dokumentácia
 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Pasportizácia a skresľovanie skutkového stavu existujúcich stavieb

 • miestne šetrenie a analýza disponibilných podkladov
 • obhliadka a zameranie
 • vypracovanie pasportu
 • vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu v dohodnutom rozsahu

Odborné posudky

 • vypracovanie odborných posudkov a odhadov k výrobným technologickým zariadeniam priemyselných stavieb
 • vypracovanie posudkov k existujúcim stavbám
 • vypracovanie posudkov k navrhovaným riešeniam stavieb
constructionservices.sk - Inžiniering a projektový manažment

Referencie

365.bank, a.s.
Air Products Slovakia, s.r.o.
BKS-Leasing a.s.
Goldbeck, s.r.o.
HANT BA, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mesto Žiar nad Hronom
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Nemak Slovakia s.r.o.
Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s.
Rozhlas a televízia Slovenska
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
TM real, spol. s r.o.
VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
VÚB, a.s.
ZAPA beton SK s.r.o.