Inžiniering & projektový manažment
construction services

Politika riadenia kvality

Popis

Spoločnosť Construction Services s.r.o. pôsobí na stavebnom trhu s cieľom zabezpečovať podporné služby v stavebníctve, akými sú inžiniering a projektová príprava, prenájom (požičovňa) zariadenia staveniska a zastrešenie dodávky vybraných stavebných materiálov.

Vedenie spoločnosti sa v rámci systému riadenia kvality zaväzuje venovať trvalú pozornosť kvalite služieb zabezpečovať popri vysokej efektívnosti poskytovania služieb aj postupné a neustále sa zvyšujúce kvalitatívne požiadavky svojich zákazníkov.

Kvalita poskytovaných služieb je konečným výsledkom činnosti všetkých zamestnancov a spolupodieľa sa na vytváraní dobrého mena a postavenia spoločnosti.

K dosiahnutiu uvedeného zámeru vychádza naša spoločnosť z politiky riadenia kvality, ktorá je založená na nasledovných zásadách:

1.Vzťahy s obchodnými partnermi – zákazníkmi, dodávateľmi

Sústreďujeme sa na individuálne požiadavky našich zákazníkov a ich uspokojovanie v snahe pomôcť posilniť ich pozíciu na trhu. Spokojnosť zákazníka je hlavným ocenením kvality našich služieb. Na druhej strane naši dodávatelia musia byť schopní dodávať produkty a služby podľa našich potrieb a špecifikácií s dodržaním požadovanej úrovne kvality.

Usilujeme o dlhodobé a korektné obchodné vzťahy založené na otvorenej komunikácii, transparentnosti, vzájomnej dôvere a spokojnosti.

2.Zamestnanci

Dbáme na zvyšovanie kvalifikácie a odborného rastu vzdelávaním našich zamestnancov, podporujeme rozvoj ich tvorivosť a podnecujeme ich k aktívnemu prístupu vo vzťahu k plneniu cieľov v oblasti kvality. Keďže kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom ovplyvňujú všetci zamestnanci spoločnosti, každý jeden koná tak, aby zákazník získal výrobok alebo službu, ktoré splnia tak požiadavky zákazníkov ako aj legislatívne požiadavky.

3.Bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia

Kvalitné výstupy sú dosahované za predpokladu vytvorenia stabilných podmienok a štandardizovaných postupov. Tieto sú základnou požiadavkou pre zachovanie vysokého štandardu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá je jednou z vysokých priorít našej spoločnosti.

4.Neustály rozvoj a permanentné dodržiavanie SMK (systému manažérstva kvality)

Nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia spokojnosti zákazníkov je predchádzať chybám, resp. znižovať rozsah nezhôd v dodávaní výrobkov a služieb. Proces neustáleho zlepšovania produktov a služieb, efektívnosti procesov a systému na všetkých úrovniach spoločnosti pomocou stanovených cieľov je metódou k zabezpečeniu kvality, dosahovaniu úspechu a k udržaniu našej schopnosti konkurovať v trhovom prostredí.

5.Členstvo v organizáciách

Spoločnosť Construction Services je od roku 2013 členom Slovenskej komory stavebných inžinierov (www.sksi.sk). SKSI je stavovskou organizáciou zastupujúcou svojich členov – autorizovaných stavebných inžinierov a dobrovoľných členov.

6.Dobré meno spoločnosti a etika v podnikaní

Jedným zo základných pilierov pri obchodovaní a poskytovaní služieb našej spoločnosti sú etika a morálka. Veríme, že dobré meno spoločnosti a korektné vzťahy môžeme budovať včasným plnením našich obchodných záväzkov, konštruktívnym prístupom k riešeniu operatívnych problémov ako i dodržiavaním platných právnych nariadení a zákonov, ale aj uplatňovaním základných morálnych hodnôt.

constructionservices.sk - Inžiniering a projektový manažment